Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich informacji, które fabryka Meblarstwa Drzewnego MBS znajdująca się na stronie mbswood.com może otrzymać o użytkowniku podczas korzystania ze strony internetowej fabryki mebli, programów i produktów fabryki mebli strona internetowa.
1. DEFINICJA WARUNKÓW
1.1 W niniejszej Polityce prywatności stosowane są następujące terminy:
1.1.1. „Administracja fabryki mebli (zwana dalej Administracją Strony)” – upoważnieni pracownicy w zarządzaniu placówką, działający w imieniu fabryki mebli MBS Wood, która obejmuje i przetwarza dane osobowe. przetwarzanie danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych.
1.1.2. „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące osoby bezpośrednio lub pośrednio określonej lub określonej przez osobę fizyczną (podmiot danych osobowych).
1.1.3. „Przetwarzanie danych osobowych” oznacza dowolne działanie (operację) lub zestaw działań (operacji) wykonywanych przy użyciu narzędzi do automatyzacji lub bez użycia takich środków z danymi osobowymi, w tym gromadzenie, rejestrowanie, systematyzowanie, gromadzenie, przechowywanie, aktualizowanie (aktualizowanie, modyfikowanie) , używanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych.
1.1.4. „Poufność danych osobowych” jest obowiązkowym wymogiem dla Administratora lub innych osób, które mają dostęp do danych osobowych, aby zapobiec ich rozpowszechnianiu.
1.1.5. „Użytkownik strony internetowej MBS Wood Furniture Factory” to osoba, która ma dostęp do Strony za pośrednictwem Internetu i korzystania z Witryny fabryki mebli.
1.1.6. „Pliki cookie” to niewielki fragment danych przesyłany przez serwer sieciowy i przechowywany na komputerze użytkownika.
1.1.7. „Adres IP” to unikalny adres sieciowy węzła w sieci komputerowej zbudowanej przy użyciu protokołu IP.
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Wykorzystanie danych osobowych.
2.2. W przypadku braku zgody na warunki Polityki Prywatności, Użytkownik musi zaprzestać korzystania ze strony internetowej fabryki mebli.
2.3. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko strony internetowej MBS Wood Furniture Factory. Fabryka mebli nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za witryny stron trzecich, do których użytkownik może kliknąć łącze.
2.4. Administracja witryny nie sprawdza autentyczności danych osobowych podanych przez użytkownika strony internetowej fabryki mebli.

3. PRZEDMIOT POLITYKI PRYWATNOŚCI
3.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa obowiązki Administracji Strony na stronie internetowej fabryki mebli lub podczas składania zamówienie na zakup Towarów.
3.2. Dane osobowe są autoryzowane na stronie internetowej Fabryki Mebli Fellini w dziale rejestracyjnym i zawierają następujące informacje:
3.2.1. Nazwa użytkownika;
3.2.2. telefon kontaktowy Użytkownika;
3.2.3. adres e-mail;
3.2.4. adres dostawy Towarów;
3.2.5. miejsce zamieszkania.
3.3. Sklep internetowy chroni jest zainstalowany: „piksel” jest zainstalowany:
Adres IP;
informacje z plików cookie;
informacje o przeglądarce (lub innym programie zapewniającym dostęp do wyświetlania reklam);
czas dostępu;
adres strony, na której znajduje się jednostka reklamowa;
referrer (adres poprzedniej strony).
3.3.1. Wyłączenie plików cookie może wymagać autoryzacji.
3.3.2. Sklep internetowy zbiera statystyki dotyczące adresów IP odwiedzających. Informacje te są wykorzystywane do identyfikowania i rozwiązywania problemów technicznych, kontroli legalności płatności finansowych.
3.4. Wszelkie inne dane osobowe, które nie zostały określone powyżej (historia zakupów, przeglądarki i używane systemy operacyjne itp.) Podlegają niezawodnemu przechowywaniu i nie rozpowszechnianiu, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 5.2. i 5.3. niniejsza Polityka prywatności.

4. CELE KOLEKCJI INFORMACJI OSOBISTEJ
4.1. Dane osobowe użytkownika
4.1.1. Identyfikacja Użytkownika na stronie internetowej fabryki mebli w celu zamówienia i (lub) zawarcia Umowy Zakupu Towarów.
4.1.2. Zapewnienie Użytkownikowi dostępu do spersonalizowanych zasobów Strony fabryki mebli.
4.1.3. Udzielanie informacji zwrotnych z Użytkownikiem, w tym wysyłanie zawiadomień, wniosków dotyczących korzystania z Witryny fabryki mebli, świadczenia usług, przetwarzania wniosków i wniosków od Użytkownika.
4.1.4. Definicje lokalizacji użytkownika dla bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom.
4.1.5. Potwierdzenie autentyczności i kompletności danych osobowych podanych przez Użytkownika.
4.1.6. Utwórz konto do robienia zakupów, jeśli Użytkownik zgodził się na utworzenie konta.
4.1.7. Powiadomienie użytkownika o stronie fabryki mebli.
4.1.8. Przetwarzanie i przyjmowanie płatności, potwierdzenie ulg podatkowych lub podatkowych.
4.1.9. Zapewnienie klientowi skutecznego wsparcia klienta i wsparcia technicznego.
4.1.10. Udzielanie Użytkownikowi za jego zgodą, aktualizacji produktów, ofert specjalnych, informacji o cenach, biuletynów i innych informacji w imieniu fabryki mebli.
4.1.11. Realizacja działań reklamowych za zgodą Użytkownika.
4.1.12. Udzielenie dostępu do użytkownika.

5. SPOSOBY I WARUNKI PRZETWARZANIA INFORMACJI OSOBISTYCH
5.1. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się bez ograniczeń czasowych, w dowolny legalny sposób, w tym w systemach danych osobowych.
5.2. Użytkownik wyraża zgodę na to, aby Administracja Witryny miała prawo przekazywać dane osobowe stronom trzecim, w szczególności firmom kurierskim, organizacjom pocztowym, operatorom telekomunikacyjnym, wyłącznie w celu realizacji witryny Fabryki Mebli Fellini, w tym dostawę towary.
5.3. (W języku rosyjskim) Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane uprawnionym organom rządu Ukrainy.
5.4. W przypadku utraty lub ujawnienia danych osobowych Administracja strony.
5.5. Administracja witryny wymaga niezbędnych środków organizacyjnych i konserwacyjnych w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed nieautoryzowanym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, modyfikacją, zablokowaniem, kopiowaniem, dystrybucją, a także przed innymi nielegalnymi działaniami stron trzecich.
5.6. Administracja strony wraz z Użytkownikiem podejmuje wszelkie niezbędne kroki, aby zapobiec stratom lub innym negatywnym konsekwencjom spowodowanym utratą lub ujawnieniem danych osobowych Użytkownika.

6. OBOWIĄZKI STRON
6.1. Użytkownik jest zobowiązany:
6.1.1. Podaj informacje o danych osobowych niezbędnych do korzystania z Witryny Fabryki Mebli Fellini.
6.1.2. Zaktualizuj, uzupełnij dostarczone informacje o danych osobowych w przypadku zmiany tych informacji.
6.2. Administracja strony jest zobowiązana do:
6.2.1. Wykorzystaj informacje otrzymane wyłącznie w tym celu.
6.2.2. Aby zapewnić, że poufne informacje nie są utrzymywane w tajemnicy, nie ujawniają, bez, 5.2. i 5.3. niniejsza Polityka prywatności.
6.2.3. Podejmij środki ostrożności, aby chronić poufność firmy.
6.2.4. Blokowanie danych osobowych związanych z odpowiednim okresem, w przypadku ujawnienia niewiarygodnych danych osobowych lub nielegalnych działania.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
7.1. Administracja strony, która nie wypełniła swoich zobowiązań w związku z naruszeniem. 5.2., 5.3. i 7.2. niniejsza Polityka prywatności.
7.2. W przypadku utraty lub ujawnienia poufnych informacji, Administracja Witryny nie ponosi odpowiedzialności za te poufne informacje:
7.2.1. Stała się własnością publiczną przed jej utratą lub ujawnieniem.
7.2.2. Został przyjęty przez Administrację Strony.
7.2.3. Zostało ujawnione za zgodą użytkownika.
8. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
8.1. Przed złożeniem wniosku do sądu z roszczeniem do sporów wynikających ze stosunku między użytkownikiem strony internetowej fabryki mebli i administracji serwisu, należy obowiązkowo złożyć reklamację (pisemny wniosek w sprawie dobrowolnego rozwiązania sporu).
8.2. Odbiorca roszczenia w ciągu 30 dni kalendarzowych od otrzymania roszczenia.
8.3. Jeżeli porozumienie nie zostanie osiągnięte, spór zostanie skierowany do organu sądowego zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy.
8.4. Do niniejszej Polityki Prywatności i Stosunków między Użytkownikiem a Administratorem Placu stosuje się obowiązujące ustawodawstwo Ukrainy.

9. WARUNKI DODATKOWE
9.1. Administracja witryny ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności.
9.2. Nowa Polityka prywatności obowiązuje od momentu jej wejścia na stronę internetową fabryki mebli.
9.3. Wszelkie sugestie lub pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy zgłaszać w dziale „KONTAKTY”.
9.4. Aktualna polityka prywatności jest umieszczana na stronie „mbswood / privacy /”.